Profile

Cover photo
Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker
Lives in - med gammelskogen som uppdragsgivare
2 followers|53,690 views
About
Story
Introduction
Forskningsresans idé och syfte

 

Skövlingen av naturen i de norrländska skogarna har pågått alltsedan sågverksindustrin på allvar tog fart under 1800-talets sista halva. I början var ingreppen små i relation till den kvarvarande arealen urskog och naturskog. Nu har så mycket av gammelskogen försvunnit, att inte ens de 9 procent av den produktiva skogsarealen nedan den fjällnära skogen, som enligt det långsiktiga nationella naturvårdsmålet ska undantas från skogsbruk i Norrland för naturvårdsändamål, går att uppleta.

När Anders Delin i början av 1990-talet startade Forskningsresan tänkte han att de flesta biologer och artkunniga människorna fanns i Götaland och Svealand, medan de största ännu inte skyddade skogliga naturvärdena fanns i Norrland, och detta har visat sig i stort sett vara riktigt. Genom att locka de kunniga biologerna till utmarkerna var hans tanke att deras kunskaper skulle komma till större naturvårdsnytta, än om de skulle ha varit verksamma enbart i sina hemtrakter.

De som har kommit med har haft högst varierande erfarenhet och kunskap inom mycket skilda områden. Främst har det varit inom områdena skogsbiologi, kärlväxter, mossor, lavar, svampar, skalbaggar, skinnbaggar och fåglar som vissa deltagare har haft stor sakkunskap. Andra deltagare har deltagit för att lära och för att njuta av vildmarksscenerierna. Även barn har deltagit, och bidragit till allas upplevelser.

Förenar nytta med nöje
Specialisterna som kommit har varit mycket generösa. Ingen fråga har varit för dum för att ställas. Varje entusiastiskt utrop har smittat andra deltagare. Ingen organism i skogens myller har varit för oansenlig för att granskas under luppen. Ganska ofta har åtminstone några i gänget lärt sig något på dessa djupdykningar i terrängen. Ofta har en expert på ett visst område gjort intressanta fynd inom en artgrupp som han inte behärskar och ibland har en nybörjare gjort dagens intressantaste fynd.

Estetiska värden
Alla som har deltagit i Forskningsresan har fått upplevelser även av estetisk natur. Många har fotograferat, några är verksamma bildkonstnärer. Kanske har upplevelserna även motiverat skrivande om natur. Forskningresan är inte bara vetenskap, faktasamling, dokumentation och naturvårdsdebatt. Det man ser av naturens stora drag och under luppen ger också starka estetiska upplevelser, som man tar med sig hem och gärna sprider bland vänner och bekanta.

http://www.forskningsresan.se/


Places
Map of the places this user has livedMap of the places this user has livedMap of the places this user has lived
Currently
- med gammelskogen som uppdragsgivare
Previously
Hälsingland, Sverige - Urskogen